بر بی گناه بخشش به ناسزاوار ناسپاسی به

یزدان پراکندن راز دست زدن به کار

ناسودمند اعتماد به مردمان نا استوار عادت در درغگویی !!